سفیران ما

Kilian Kleinschmidt

کارآفرین اجتماعی و متخصص پناهندگی

IPA- Switxboard

I am Refugee به انسان ها کمک می کند تا نزد ما بیایند و دیگر در مرزهای جامعه قرار نگیرند.  I am Refugee کمک می کند تا اطلاعات، پیشنهادات و بسیاری از امکانات در جهت ادغام سازی به صورت آسان، قابل دسترس و به روز شده در اختیار افراد قرار می گیرد. این اجتماع است که ما را قوی می کند!

Haben dir diese Informationen geholfen? Dann teile sie mit deinen Freunden.