تیم I am Refugee

Stephy

موسس و مدیرعامل

Watchado Interview

Ahmad

Ahmad

Anas

Bilal

Peiman

Julia

Katja

Marj

با این حال، اگر وب سایت ما توسط دوستان و آشنایان ما پشتیبانی نمی شد، این وب سایت ساخته نمی شد. با تشکر از کمک های بسیاری که می توانید در این اثر بخوانید.

Haben dir diese Informationen geholfen? Dann teile sie mit deinen Freunden.