I am refugee چه اهدافی را دنبال میکند ؟

چشم انداز این وب سایت این است که هر فردی در اتریش – صرف نظر از این که آیا او به اینجا نقل مکان کرده است  یا در اینجا متولد شده است، فرصت های یکسانی برای زندگی موفق و شاد داشته باشد.

از آنجا که بسیاری از پناهندگان از سایر فرهنگ ها آمده است، بسیار روشن است که آنها با سیستم اتریشی ما آشنا نیستند. ما سالهاست که با پناهندگان مشغول به کار هستیم و متوجه هستیم که این مسائل همیشه درمورد پناهندگان در هنگام ادغام با اتریش ،وجود دارند. پاسخ به این سوالات مهم در وب سایت ما موجود است.

بنابراین، باید در این راه اولین گام ها در جهت ادغام موفقیت آمیز را برداشت و تعلل بیشتر جایز نیست.

شما می خواهید در مورد ما و کار ما بیشتر بدانید؟ پس ا اینجا را کلیک کنید:

شما در یک اداره پناهندگی و یا در جای پر رفت آمدکار میکنید ؟ پس این آگهی ما را چاپ کنید، آن را به صورت پوستر آویزان کنید یا آن را به عنوان یک پوشه در اتاق انتظار قرار دهید. اینجا شما می توانید آن را دانلود کنید::

این اطلاعات به شما کمک کرد؟ این اطلاعات را با دوستان خود به اشتراک بگزارید.