چرا بهتر است که افتخاری کار کنم؟

  • از طریق کار افتخاری ارتباطات زیادی ایجاد میکنی و دوستان جدیدی به دست می آوری. بدین ترتیب به صورت اتوماتیک آلمانیت تقویت میشود.
  • بعد از اتمام کار افتخاری میتوانی درخواست کارنامه کاری یا تائیدیه ساعت های کاری کنی. این کارنامه به تو برای جستجوی کار کمک خواهد کرد، چون نشان می دهد که اولین تجربه های کاری را در اتریش کسب کرده ای. تو میتوانی این فعالیت ها را در رزومه ات بنویسی و به این صورت از زمان زندگی در مسکن پناهجویی به خوبی استفاده کرده ای.
  • ممکن است که رئیست از فعالیت داوطلبانه تو به گونه ای راضی باشد که بعد از گرفتن نتیجه پناهندگی به تو یک کار با حقوق پیشنهاد کند یا حداقل تو را به کس دیگری معرفی کند.
  • کار افتخاری جنبه تفریحی و تفننی نیز دارد و یک تنوع می باشد. حتی ممکن است که توانایی جدیدی بدست بیاری.
  • همچنین به جامعه اتریش که برای پناهجویان کارهای زیادی انجام داده است،چیزی پس میدهی.

این اطلاعات به شما کمک کرد؟ این اطلاعات را با دوستان خود به اشتراک بگزارید.