چگونه کار افتخاری پیدا کنم؟

تو باید خودت به صورت مستقل ترتیب فراهم کردن کار افتخاری را بدهی. فکر کن که چه سازمان های امدادی ای وجود دارند و به صورت حضوری سوال کن. فکر کن که تمایل به انجام چه کاری را داری و چگونه میتوانی به بهترین نحو کمک کنی. برای خیلی از وظایف افتخاری به ندرت به آلمانی نیاز داری.

فارغ از اینکه در کجای اتریش سکونت داری، این سازمان ها از کمک تو خوشحال خواهند شد:

ی نیز وجود دارد. از اطرافیانت پرس و جو کن.

در روستا و قریه زندگی میکنی؟

سازمان های امدادی دیگر رایج در قریه به طور مثال:

  • آتشنشانی داوطلبانه
  • گروه نوازندگان
  • کر
  • سازمان پیشاهنگی

گری نیز وجود دارد. از اطرافیانت پرس و جو کن.

در شهر زندگی میکنی؟

سازمان های امدادی دیگر رایج در شهرها به طور مثال:

ری نیز وجود دارد. از اطرافیانت پرس و جو کن.

جستجو در اینترنت

در سایت های اینترنتی زیر میتوانی برای کار افتخاری ثبت نام کنی. هنگامی که کار مناسب پیدا شود، متعاقباً ایمیل دریافت میکنی یا با تو تماس گرفته می شود.

سوال از Gemeinde

اگر سازمان های امدادی در حال حاضر به کمک تو احتیاجی ندارند، میتوانی از Gemeinde سوال کنی که آیا میتوانی به صورت عام المنفعه مشغول به کار شوی.

  • به Rathaus مراجعه کن و آنجا سوال کن.
  • به Gemeindeamt مراجعه کن و آنجا سوال کن.
  • به Bezirksamt مراجعه کن و آنجا سوال کن.

از افراد دیگر مشورت بگیر:

راهنمایی های اضافه:

  • خودت را برای مصاحبه فعالیت افتخاری همچون یک مصاحبه کاری با حقوق آماده کن. اینجا می توانی چک کنی، که معنی آن چیست.
  • اگر برای یک فعالیت افتخاری ثبت نام کردی و درخواستت رد شد، اهمیتی ندارد. یک ماه بعد دوباره سوال کن. در یک ماه بع آلمانیت بهتر شده و ممکن است یکی از کمک کنندگان افتخاری دیگر قادر به همکاری نباشد.

این اطلاعات به شما کمک کرد؟ این اطلاعات را با دوستان خود به اشتراک بگزارید.