چگونه میتوانم یک دوره کارورزی انجام دهم؟

به عنوان پناهجو اجازه دارم در هر کمپانی در اتریش یک دوره کارورزی انجام دهم. این دوره کارورزی میتواند حداکثر سه ماه طول بکشد و پناهجو باید از طریق کارفرما در اداره کار ثبت شود. اطلاعات بیشتر از طریق
اداره کاو همچنیندفتر سوسیال وین قابل دسترسی است.

  • هر دوره کارورزی ارتباطات خوب و کارنامه کاری برایت فراهم می کند.
  • دوره کارورزی همانند یک دوره کارآموزی بدون حقوق می باشد..
  • تو اجازه داری برای یک دوره کارورزی در یک شرکت درخواست دهی، اگر بتوانی یک دوره آموزشی یا تجربه کاری در این زمینه ارائه نمایی.

جستجوی دوره کارورزی مشابه جستجوی کار . می باشد. فقط باید به شرکتها و همچنین گوگل بگویی که در جستجوی کارورزی “Volontariat” هستی.

  • می توانی از گوگل نیز استفاده کنی برای اینکه یک دوره کارورزی پیدا کنی که در آن بیشتر باید انگلیسی صحبت کنی و لازم نیست خیلی خوب آلمانی صحبت کنی.“Voluntary work in Vienna Austria” را گوگل کن..
  • فکر کن که درکدام شرکت دوره کارورزی را میخواهی انجام دهی و مستقیم برای شرکت درخواستت را بده. پشت هر محصولی یک شرکت وجود دارد و اغلب شرکت های اتریشی دوره کارورزی فراهم میکنند.
    • از طریق سایت اینترنتی یا با یک تماس کوتاه با شرکت درمیابی که چه کسی مسئولیت ریاست کارگزینی را بر عهده دارد و برای او درخواستت را ایمیل کن. در درخواستت بیان کن که خواستار کارورزی هستی.
    • رزومه ات را پرینت کن، با لباس مناسب مستقیم به شرکت مراجعه کن و بگو تمایل داری که یک دوره کارورزی انجام دهی. رزومه ات را آنجا تحویل بده و بگو که با تو تماس بگیرند به محض اینکه برایت جا داشتند.
  • ازهمه دوستانت در اتریش بپرس که آیا میتوانند برای تو یک دوره کارورزی در شرکتشان یا شرکت والدینشان یا آشنایانشان سازماندهی کنند.

این اطلاعات به شما کمک کرد؟ این اطلاعات را با دوستان خود به اشتراک بگزارید.