چگونه میتوانم افتخاری کارکنم؟

در اتریش بیش از نیمی از افراد بزرگسال اوقات فراغتشان را با کار افتخاری سپری می کنند. مقدار ساعت ثابتی وجود ندارد – معمولاً فرد چند ساعت در هفته یا چند ساعت در ماه کار میکند. این وابسته به کار، سازمان و زمان موجود است.

در اتریش دو امکان وجود دارد که به صورت افتخاری مشغول به کار شد:

ه عنوان پناهجو اجازه داری که با چک کار خدماتی Dienstleistungsscheck وظایف کوچکی را انجام دهی و ازاین طریق پول کسب کنی. لطفاً دقت کن که از حد درآمد جانبی معاف از مالیات ایالتت، در کنار تامین مایحتاج اولیه Grundversorgung عبور نکنی. در اینجا طلاعات بیشتر درباره Dienstleistungsscheck  و  اینکه کدام مورد را باید در نظر بگیری، قابل دسترسی می باشد.

اگر میخواهی به عنوان کارگر فصلی کار کنی، باید با اداره کار صحبت کنی که برایت اجازه کار صادر کنند. به این منظور یک وقت قرار با اداره کار هماهنگ.

این اطلاعات به شما کمک کرد؟ این اطلاعات را با دوستان خود به اشتراک بگزارید.