آیا تحصیل برای بزرگسالان هم امکان پذیر هست؟

در وین:

هنوز جواب مثبت نداری و میخوای بدونی چه امکانات تحصیلی در وین وجود داره؟ پس از

. مشاوره بگیر.Bildungsdrehscheibe (AWZ Soziales Wien)

این اطلاعات به شما کمک کرد؟ این اطلاعات را با دوستان خود به اشتراک بگزارید.