آیا تحصیل برای بزرگسالان هم امکان پذیر هست؟

در وین:

هنوز جواب مثبت نداری و میخوای بدونی چه امکانات تحصیلی در وین وجود داره؟ پس از

. مشاوره بگیر.Bildungsdrehscheibe (AWZ Soziales Wien)

در  Vorarlberg:

بالاتر از 26 سال هستی و سطح A1 زبان داری؟بعد به  deinen Integrationspfad نگاه کن و با AMS صحبت کن.

اگر پیشنهاد های شغلی از طریق اتریشی ها میخوای برای یه برنامه راهنما درخواست بده.

این اطلاعات به شما کمک کرد؟ این اطلاعات را با دوستان خود به اشتراک بگزارید.