آیا تحصیل برای بزرگسالان هم امکان پذیر هست؟

در وین:

هنوز جواب مثبت نداری و میخوای بدونی چه امکانات تحصیلی در وین وجود داره؟ پس از

. مشاوره بگیر.Bildungsdrehscheibe (AWZ Soziales Wien)

در  Vorarlberg:

بالاتر از 26 سال هستی و سطح A1 زبان داری؟بعد به  deinen Integrationspfad نگاه کن و با AMS صحبت کن.

اگر پیشنهاد های شغلی از طریق اتریشی ها میخوای برای یه برنامه راهنما درخواست بده.

Haben dir diese Informationen geholfen? Dann teile sie mit deinen Freunden.