• چراباید در مورد اتریش بیشتر اطلاعات بیاموزیم؟
  • برای ادغام هرچه بهتر

  • در هر کشوری، قوانین خاصی وجود دارد که از طریق فرهنگ، تاریخ و سیاست بوجود آمده است.نقش  این قواعد بسیار مهم هستند زیرا آنها در خدمت حفظ همه ما در صلح هستند. هرکسی که در اتریش قصد زندگی دارد باید در حفظ این قوانین که به آزادی ما کمک میکنند به کوشد زبرا آزادی بزرگترین داشته ما میباشد.
  • …اطلاع قدرت است هر قدر اطلاعاتت در باره اتریش زیاد باشد به همان اندازه میتوانید زندگیتان را بهتر سامان دهید
  • …اینطور به اتریشی ها نشان میدهید که برایشان احترام میگذارید وعلاقه به این کشور دارید
  • …،اجازه نداشته باشید در اتریش درشغلتان کاری انجام دهید و یا  مجبور شوید شغل دیگری را بیاموزید بهتر است از زمان بهترین استفاده کنید و تامیتوانید بیاموزید
  • …همانطور که میدانید اگربا ادغام مشکلی نداشته باشید ،اتریش کشوری مناسب برای بچه هایتان میباشد.هر شخص از خود تصور در قسمت زندگی، ارزشها واصول و اینکه چه گونه میخواهد با خانواده در آن زندگی کند.بعضی اوقات زندگی در یک کشور جدید آسان نیست.بهتر است روشن بین باشید . در بعضی موارد برای بعضی از خارجیان زندگی در اتریش و ادغام با قوانین آن آنها را به برگشت از اروپا تتشویق نموده است.

این اطلاعات به شما کمک کرد؟ این اطلاعات را با دوستان خود به اشتراک بگزارید.