جمع آوری اطلاعات در اینترنت:

اگر می دانید که چگونه از اینترنت استفاده کنید، می توانید تقریبا تمام اطلاعاتی را پیدا کنید که زندگی در اتریش را آسان تر می کند.

اگر نمیتوانید از اینترنت استفاده کنید، ازجوانان (که اغلب بهتر می داند) یا کسی که از اینترنت استفاده بیشتر می کند یا یکی از دوستان اتریشی خود  سوال کنید که چگونه می توانید جواب سوالات خود را در اینترنت پیدا کنید ،

تاریخ اتریش:

جغرافی:

فرهنگ:

  • در مورد سنت های و آداب  در اتریش (لیست یونسکو)
  • اگر فکر میکنید آلمان و اتریش از لحاظ فرهنگی به هم نزدیک هستند ، باید این ویدئو ها را ببینید . البته خیلی از آداب از جنبه های مختلف در اتریش هم مرسوم هستند:

سیاسی:

کار:

این اطلاعات به شما کمک کرد؟ این اطلاعات را با دوستان خود به اشتراک بگزارید.