چگونه می توانم در مورد قوانین و زندگی در اتریش بیشتر بیاموزم؟

شما باید از وقت خود در زمان رسیدگی به پرونده پناهندگی اتان برای پیدا کردن اطلاعات در مورد اتریش و بدست آوردن قوانین در آن کشور استفاده کنید. این می تواند هر روز انجام شود  ،وتازمانی که جواب پناهندگی خود را دریافت می کنید وشما قانونا مجاز به اقامت در اینجا می باشد ادامه یابد.

بسیاری از قوانین، قوانین و اطلاعات بیشتری وجود دارد که باید در هنگام زندگی در اتریش بدانید را میتوانی در اینجا بیابی:

حتی اگر اتفاق بیفتد که شما جواب منفی دریافت  کنید و در نتیجه به عنوان پناهنده در اتریش اقامت نداشته باشیدهم شما از زمان خود به خوبی استفاده کرده اید، زیرا شاید در زندگی خود به این اطلاعات نیاز داشته باشید.

این اطلاعات به شما کمک کرد؟ این اطلاعات را با دوستان خود به اشتراک بگزارید.