قرار برای بازدید مسکن:

  • وقتی قرار بازدید  آپارتمان میگذارید به خاطر داشته باشید که این کاملا به مانند قرار مصاحبه کاری است بدین معنی که:
  •  شما باید سر وقت در محل قرار حاضر باشید.
  •  خوب و منظم لباس بپوشید.
  •  لبخندی دوستانه داشته باشید.
  • حتما کارت شناسایی ، حکم پناهندگی ( اسول بشاید)، فیش حقوقی خود و یا ضامن ، رزومه کاری و مدارک دیگر خود را با خود به همراه ببرید.
  •   از آپارتمان عکس بگیرید . هم آپارتمان را بیاد میاورید هم بعضی ایرادات و خرابی هایی که انجا ندیده اید ،بعدا در عکس میتوانید ببینید.
  •   حتما تاییدیه انرژی و هزینه های نگه داری آپارتمان را ببینید . هرچه تاییدیه انرژی بالاتر باشد هزینه های پرداختی برای شما بیشتر خواهد بود.
            هشدار: در اتریش  قبل از امضای قرارداد نباید پولی بین طرفین جابجا شود.این که یه قراداد چطور باید باشد در اینجا میتوانیید ببینید.

این اطلاعات به شما کمک کرد؟ این اطلاعات را با دوستان خود به اشتراک بگزارید.