پیدا کردن خانه و کار با همدیگر:

تا به حال به این فکر کردیه اید که کارفرمای شما میتواند همزمان صاحبخانه شما نیزباشد؟از طریق این وب سایت ها میتوانید ماکن هایی در اتریش را بیابید که به جای پرداخت اجاره ، شما به آن مزرعه یا شرکت یا آن خانواده کمک میکنید.

میتواننید متصور شوید در یک مزرعه کار کنید و هزینه مسکن ندهید؟

Mithelfen auf einem Bauernhof in Österreichوب سایت به آلمانی

Mithelfen auf einem Bauernhof in Tirol وب سایت به آلمانی

کار در هتل و اقامت در همانجا:

www.hogastjob.comوب سایت به آلمانی

کار در خانواده های اتریشی و اقامت پیش آنها:

www.workaway.infoوب سایت به آلمانی

Haben dir diese Informationen geholfen? Dann teile sie mit deinen Freunden.