باید هر چه سریع تر به مرکز ÖIF مراجعه کنید، زیرا …

  • … مرکز ادغام اتریش یک مرکز دولتی است، که وظیفه دارد به تمام افراد تازه وارد به اتریش کمک کند تا عضو فعالی از جامعه شوند.
  • … از تاریخ اول ژوئن 2016 قانونی تصویب شده که هر پناهنده و پناهجوی موقت در اتریش باید خود را در مرکز ÖIF ثبت نام کند.

چگونه می تواند به من کمک کند؟ ÖIF مرکز ادغام اتریش

مرکز ادغام اتریش در تمامی استانهای کشور شعبه دارد و امکانات ذیل را ارائه می دهد:

پیدا می کنید. www.integrationsfonds.at تمامی اطلاعات را در وب سایت.

این اطلاعات به شما کمک کرد؟ این اطلاعات را با دوستان خود به اشتراک بگزارید.