به عنوان پناهنده یا به عنوان کسانی که حمایت موقت میشوند(کارت طوسی) من باید اقدامات ذیل را انجام دهم:

این اطلاعات به شما کمک کرد؟ این اطلاعات را با دوستان خود به اشتراک بگزارید.