به عنوان پناهنده یا به عنوان کسانی که حمایت موقت میشوند(کارت طوسی) من باید اقدامات ذیل را انجام دهم:

Haben dir diese Informationen geholfen? Dann teile sie mit deinen Freunden.