پیدا کردن خانه و کار با همدیگر:

تا به حال به این فکر کردیه اید که کارفرمای شما میتواند همزمان صاحبخانه شما نیزباشد؟از طریق این وب سایت ها میتوانید ماکن هایی در اتریش را بیابید که به جای پرداخت اجاره ، شما به آن مزرعه یا شرکت یا آن خانواده کمک میکنید.

Haben dir diese Informationen geholfen? Dann teile sie mit deinen Freunden.